Descripció

La funció principal és afavorir la conservació dels materials propis de la festa i promoure la formació en els oficis vinculats a la conservació dels materials de la festa i la cura dels animals..

El servei es presta mitjançant la cessió d’espais, d’infraestructura i/o directament per part de l’entitat gestora, desenvolupant estratègies orientades a la conservació de carruatges, estris i oficis. La realització d’aquest servei es farà en espais temporal que no coincideixin amb la presència de públic en general.

Organització

Des de l’equip tècnic de gestió de l’equipament es definiran les accions concretes d’aquest servei, d’acord amb les possibilitats i recursos a l’abast de l’equipament.

Destinataris prioritaris

Joves interessats en l’aprenentatge de tècniques i oficis relacionats amb la festa i la cura dels animals.